BOKNINGSVILLKOR

Avtal ingås endast med myndiga personer (18+ år) eller omyndiga personer med föräldrars/förmyndares godkännande.

Betalning

Varje betalning sker via faktura om 15 dagars betalningsfrist. Din plats på kursen är inte säkrad förrän betalning har skett och du har fått en bokningsbekräftelse från Uteteknik.

Presentkort

Presentkort gäller i två (2) år från utfärdandedatum, vilken är skrivet på kortet. Det går inte att returnera ett presentkort. Om mottagaren inte vill gå kursen kortet är utfärdat till, kan kortet användas som betalmedel för en annan kurs. Om den andra kursen har ett lägre värde än den första, betalas ingen mellanskillnad tillbaka. Om den andra kursen har ett högre värde än den första så måste deltagaren betala mellanskillnaden. Presentkortet måste uppvisas vid kurstillfället. Om du är mottagare av ett presentkort och har bokat en kurs med detta, så gäller också övriga bokningsvillkor som inte berörs i detta stycke (”Presentkort”).

Bokning

Kurser bokas genom kontakt med Uteteknik, via telefon, brev, e-post eller kontaktformulär på hemsidan. Vid bokning, oavsett i vilken form den sker, godkänner deltagaren bokningsvillkoren som Uteteknik har satt upp och kan läsas på hemsidan. Deltagarens personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

För bokning tas ingen bokningsavgift ut.

En bekräftelse på din bokning samt information om kursen skickas till den e-postadress som uppgavs vid bokningen. Bokningen är bindande. Det är din skyldighet som deltagare att läsa igenom och kontrollera bekräftelsen och tillse att all information är korrekt.

De deltagare som innehar ett VIP-kort från Turistmål och önskar använda detta för att få rabatt på av Uteteknik utvalda kurser, måste fysiskt uppvisa detta vid kurstillfället för att tillgodose sig rabatten. Annars kommer Uteteknik kräva full betalning för kursen.

Avbokning

Deltagaren har rätt att avbeställa aktiviteten enligt följande. Eventuellt avbokningsskydd eller fakturaavgift är ej inkluderat i vad som räknas som kurspriset. Detta gäller även om inte betalning har hunnit erläggas av deltagaren.

 • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursen återbetalas hela kurskostnaden
 • Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar, före kursen skall deltagaren erlägga 15% av kursens pris i avbokningsavgift
 • Vid avbokning senare än 15 dagar, men tidigare än 10 dagar, före kursen skall deltagaren erlägga 30% av kursens pris i avbokningsavgift
 • Vid avbokning senare än 10 dagar, men tidigare än 2 dagar, före kursen skall deltagaren erlägga 50% av kursens pris i avbokningsavgift
 • Vid avbokning senare än 2 dagar före kursen skall deltagaren erlägga hela kursbeloppet i avbokningsavgift

Avbokningsskydd

Deltagaren kan skydda sig mot avbokningskostnader vid avbokning på grund av sjukdom, dödsfall och olyckor genom att vid anmälan till kursen teckna avbokningsskydd, vilken ej återbetalas vid avbokning av kursen. Priset för avbokningsskyddet är 200 SEK.

Avbokning med avbokningsskydd

Avbokning ska styrkas med läkarintyg. Senast 7 dagar efter avbokningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom eller skada vara Uteteknik tillhanda via post eller e-post. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:

 • läkares uttryckliga avrådan att delta på bokad kurs
 • diagnos
 • datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att delta på kursen
 • information om huruvida patienten sökt vård för samma symptom tidigare

Avbokning ska ske senast 12 timmar före kursens start och görs per e-post eller telefon till Uteteknik.

Senast 7 dagar efter mottagandet av godkända intyg sker eventuell återbetalning av det belopp som deltagaren skall få tillbaka.

Oavsett om deltagaren har avbokningsskydd eller inte och avbokar, så får denne en bekräftelse via e-post att Uteteknik tagit emot avbokningen. Den innehåller beslut om eventuell återbetalning samt datum och tid för avbokningen.

Avbokningsskyddets gällande

Avbokningsskyddet kan användas vid omständigheter som uppstått efter bokningsavtalet blivit gällande vilket är tidpunkten för bokning. Avbokningsskyddet gäller ej omständigheter som varit kända eller borde varit kända vid bokningstillfället. Sådana omständigheter kan vara långvarig eller återkommande sjukdom eller besvär efter tidigare skada.

 • Avbokning med stöd av avbokningsskyddet får ske vid egen sjukdom eller olycksfall.
 • Avbokning med stöd av avbokningsskyddet får ske om annan händelse drabbar deltagaren och om händelsen är av så ingripande karaktär för deltagaren att det inte är rimligt att kräva att deltagaren skall genomföra kursen.
 • Avbokning med stöd av avbokningsskyddet får ske om deltagarens, eller dennes partners, släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art att deltagaren inte rimligen kan genomföra kursen.

Inställd kurs

Om Uteteknik beslutar att ställa in en kurs pga. väderleken, för liten kursgrupp eller sjukdom så återbetalas hela beloppet. Uteteknik friskrivs för ansvar för kostnader som detta kan medföra för deltagaren såsom ombokningar av transport till och från kurs.

Uteteknik äger rätten att ställa in en kurs på grund av för få anmälda, där en (1) deltagare anses vara för få.

Byte av kursområde

Uteteknik förbehåller sig rätten att, inom rimliga skäl, byta geografisk plats för kurs till en annan. Detta meddelas via e-post till deltagaren senast två (2) dagar innan kurstillfälle. Deltagaren äger ej rätt att avbeställa av denna anledning.

Byte av kursdatum

Uteteknik förbehåller sig rätten att ändra datum för inbokad kurs utifrån de kriterier som gäller för Avbokningsskydd när detta påverkar instruktören för kursen. Detta meddelas deltagarna så snart instruktören fått vetskap om händelsen.

Om en deltagare vill ändra kursdatum så kan det vara möjligt efter diskussion med Uteteknik och senast 10 dagar innan kurs. En deltagare kan aldrig åberopa en lägre avbokningskostnad om de bokar ett nytt datum och sedan avbokar, då gäller datumet för den ursprungliga kursen och datumet när ombokningen gjordes som grund för avbokning. Ombokning innebär inga andra tilläggskostnader, med förutsättning att Uteteknik inte redan har haft speciella utlägg i och med förberedelser för kursen som inte kan återbetalas. I sådant fall blir deltagaren betalningsskyldig för dessa extra kostnader för Uteteknik.

 

Dessa bokningsvillkor kan komma att ändras av Uteteknik. De bokningsvillkor som fanns vid kundens bokningstillfälle gäller, även om de i efterhand har ändrats. Uppdaterade 2022-03-03.